Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Formularze do pobrania:


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rdo

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wydanie zaświadczeń odpisów z ewidencji działalności gospodarczej (archiwalnej)

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie zaświadczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Informacja o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie - załącznik

Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania

Zameldowanie na wniosek strony

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości s stałym rejestrze wyborców lub spisie wyborców

Udostępnianie rejestru wyborców

Wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wydanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - nadanie numeru porządkowego dla budynku

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Deklaracja na podatek rolny, korekta deklaracji na podatek rolny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Deklaracja na podatek rolny, korekta deklaracji na podatek rolny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne - załącznik
Deklaracja na podatek rolny, korekta deklaracji na podatek rolny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne - załącznik

Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Uznanie orzeczeń sądów państw obcych należących do Unii Europejskiej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich EU i członków ich rodzin

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny - załącznik
Deklaracja na podatek rolny - załącznik

Dopisanie do spisu wyborców

Deklaracja na podatek leśny, korekta deklaracji na podatek leśny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
Deklaracja na podatek leśny, korekta deklaracji na podatek leśny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik
Deklaracja na podatek leśny, korekta deklaracji na podatek leśny, zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy - załącznik

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

Rejestracja urodzeń

Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych nie należących do Unii Europejskiej

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wpisanie do rejestru wyborców

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Postępowanie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zmiana imion i nazwisk

Uzupełnienie treści aktów stanu cywilnego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - załącznik

Udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców oraz z rejestru PESEL

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Informacja w sprawie podatku leśnego, korekta informacji w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku leśnego, korekta informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik
Informacja w sprawie podatku leśnego, korekta informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik
Informacja w sprawie podatku leśnego, korekta informacji w sprawie podatku leśnego - załącznik

Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik
Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik

Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymeldowanie w trypie administracyjnym

Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne
Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne - załącznik
Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne - załącznik
Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - załącznik
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - załącznik
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - załącznik

Ustalanie warunków zabudowy - wydawanie decyzji

Obowiązek składania deklaracji DT1 lub korekty deklaracji DT1 na podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
Obowiązek składania deklaracji DT1 lub korekty deklaracji DT1 na podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - załącznik

Obowiązek składania deklaracji DT1 lub korekty deklaracji DT1 na podatek od środków transportowych - osoby prawne
Obowiązek składania deklaracji DT1 lub korekty deklaracji DT1 na podatek od środków transportowych - osoby prawne - załącznik

Ogłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - Klauzula informacyjna (RODO)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - Oświadczenie na okoliczność złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne
Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne - załącznik
Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne - załącznik

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne - załącznik

Korekta informacji o gruntach - osoby fizyczne
Korekta informacji o gruntach - osoby fizyczne - załącznik
Korekta informacji o gruntach - osoby fizyczne - załącznik
Korekta informacji o gruntach - osoby fizyczne - załącznik

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych - osoby fizyczne
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych - osoby fizyczne - załącznik

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne - załącznik
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne - załącznik

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik

Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny - załącznik
Deklaracja na podatek leśny - załącznik

Zgłoszenie wyaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych - osoby prawne
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych - osoby prawne - załącznik

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne - załącznik
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne - załącznik
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne - załącznik
Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych


Strona główna

  Ilość odwiedzin: 43156