Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia/Komunikaty
Liczba odwiedzin kategorii: 35155

Ogłoszenia/Komunikaty


Ogłoszenia/Komunikaty dotyczące Gminy Wadowice Górne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o przeglądzie pozwolenia wodnoprawnego - Wody Polskie - 2021.04.08 (PDF 856KB)

Zarządzenie Nr 370 / 2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
 1. Zarządzenie Nr 370 / 2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych - Treść zarządzenia (DOCX 37KB)
 2. Punktacja ofert (DOCX 47KB)


Zarządzenie Nr 368/2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice Górne na lata 2021-2030
 1. Zarządzenie Nr 368/2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice Górne na lata 2021-2030 - Treść zarządzenia (DOCX 29KB)
 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy (PDF 4,14MB)
 3. Formularz do uwag (DOCX 62KB)


Zarządzenie Nr 361/2010 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 22.02.2021 o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOCX 26KB) - 2021.02.24

Ogłoszenie o tzw. małym grancie - Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego, złożoną 04 luty 2021 r. w Urzędzie Gminy Wadowice Górne przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie pomocy społecznej ? w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej. Tytuł zadania publicznego: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania: 2460,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych). Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wadowice Górne, na stronie internetowej pod adresem: www.wadowicegorne.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 lub na adres e-mail: inwestycje@wadowicegorne.pl (PDF 2,63MBB) - 2021.02.05

Zawiadomienie - obwieszczenie - w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanego od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą ?Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym (DOCX, 78KB) - 2020.01.28

Informacja Wojewody Podkarpackiego - Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń - 2021.01.28 (PDF 543KB)

Zarządzenie Nr 342 /2021 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
 1. Treść Zarządzenie nr_342/2021 z dnia 08.01.2021r. o ogłoszeniu konkursu ofert (DOCX 29KB)
 2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (DOCX 23KB)
 3. Regulamin komisji konkursowej (DOCX 28KB)
 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (DOCX 41KB)
 5. Wzór umowy realizacji zadania publicznego (DOCX 63KB)
 6. Wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego (DOCX 37KB)


Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec - budowa odicnka sieci elektroenergetycznej Grzybów - 2020.12.22 (PDF 844KB)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Wody Polskie - 2020.12.16 (PDF 750KB)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r. , dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (DOCX 55KB) - 2020.12.08

Zawiadomienie - obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska (PDF, 207KB) - 2020.11.02

Zawiadomienie - obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska - 2020.11.02

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania na decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne odnośnie firmy P4 sp. z o.o. Warszawa, ul. Taśmowa 7 - 2020.10.30 (PDF 165KB)

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2020.10.07 (PDF 287KB)

Zawiadomienie o zamiarze zmiany siedziby Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Wadowskiej - 2020.09.30 (DOCX 15KB)

Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbiskach - 2020.09.30 (DOCX 15KB)

Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Suchy Grunt, na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 691 obręb 14 Suchy Grunt oraz na działce oznaczonej nr ew. gruntu: 1380 obręb 112 Wola Wadowska - 2020.09.24

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach" w Gminie Wadowice Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu - 2020.09.23 (RAR 4,01MB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WADOWICE GÓRNE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach w Gminie Wadowice Górne - 2020.09.15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.07.29

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji na Budowę nowego odcinka DW984 - 2020.07.07

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.07.02

Obwieszczenie o decyzji w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.06.29

Obwieszczenie o decyzji w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.06.29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r. - 2020.06.29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r. - 2020.06.29

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.06.02

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 2020.06.02

Informacja Wójta Gminy

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Informacja o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Treść ogłoszenia
Oferta - 2020.05.04

Obwieszczenie - składanie wniosków na odbiór azbestu - 2020.04.27
Wniosek - 2020.04.27
Klauzula RODO - 2020.04.27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Jasło - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - 2020.04.20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Jasło - budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - 2020.04.20

Obwieszczenie - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń - 2020.04.02

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. zmiany projektu na obwody łowieckie - 2020.03.17

Uchwała Nr 128_2988_20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie obwodów łowieckich - 2020.03.17

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie budowy nowego odcinak drogi wojewódzkiej 984 - 2020.03.17

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - 2020.03.09

Zarządzenie Nr 201 /2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 28 lutego 2020 r. udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 2020.02.28

Zawiadomienie SKO o obwieszczeniach - o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Izbiska, i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - kanalizacja Piątkowiec - 2018.02.01

Obwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym DW 984 etap II - 2020.02.13

Obwieszczenie o pozwoleniu wodnoprawnym dla DW 984 etap I - 2020.02.13

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 188/2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 stycznia 2020 r. - 2020.02.13

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.02.07

Informacja o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.02.05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.01.29

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie - 2020.01.23

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2020.01.14

ZARZĄDZENIE NR 188 /2020 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - działalności na rzecz dzieci i młodzieży
Załączniki - 2020.01.07

Obwieszczenie w sprawie budowy nowego odcinka DW 984 - 2020.01.07

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.26

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.26

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin w sprawie zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra -Radomyśl Wielki-Mielec od. m Piątkowiec do m.Rrzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn. " Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzecze Wisłoka - 2019.11.25

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu - 2019.11.19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki - 2019.10.21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 2019.10.03

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu o wydanej decyzji o zatwierdzonym projekcie budowlanymi udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce w Kawęczynie - 2019.10.03

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW do inwestycji pn. Budowa wiaty przy budynku Domu Ludowego w Wierzchowinach - 2019.09.27

Informacja o zgromadzeniu publicznym - 2019.09.16

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.09.13

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie - 2019.09.03

Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji - 2019.09.02

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Grzybowie - 2019.08.30

Obwieszczenie Zarządu Zlewni Jasło o uzgodnieniu - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Piąkowcu - 2019.08.30

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.07.24

Informacja Starostwa Powiatowego w Mielcu - budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z urządzeniami budowlanymi w Woli Wadowskiej - 2019.07.23

Informacja o dofinansowaniu z EFRROW na zadanie pn.: Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji i wypoczynku w Wampierzowie - 2019.07.22

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej dot. inwestycji pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o mozliwości zapozania sie z dokumentacją obejmująca min. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami pn. "Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km.rzeki 8+000 - 10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. mielecki" - 2019.06.24

Zawiadomienie SKO o otrzymaniu w mocy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Jamy - 2018.02.01

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Mielcu- 2018.11.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz Kawęczyn- 2018.10.24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wampierzów oraz kawęczyn- 2018.09.07

Zawiadomienie SKO o wniesionej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Przebendów - 2018.09.04

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała zaaktualizowaną dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - 2018.03.30

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego po rozpatrzeniu odwołania na decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne odnośnie firmy P4 sp. z o.o. Warszawa, ul. Taśmowa 7 - 2018.05.17

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 2018.05.17

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia eksploatacji elektrowni jądrowej - 2018.02.15Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Wadowice Górne
Ogłoszenie o otwartym konkursie
Załączniki do ogłoszenia
Ogłoszenie wyniku konkursu

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Jamy - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wadowice Dolne - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Wampierzów - 2017.12.05

Ogłoszenie o mieniu gromadzkim - Zabrnie - 2017.12.05

Ogłsozenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne CENTRUM - 2017.07.10

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - Etap I - 2017.07.10

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Ukraina przekazała przekazała dokumentację w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia licencji dla dwóch elektrowni atomowych - 2017.05.08

Obwieszczenie / ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Mielcu ( sprawa AB.6740.953.2016) - 2017.03.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację - Republika Słowacka przekazała stanowisko kończące procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovce Bohunice" - 2016.08.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o stanowisku kończącym procedurę oddziaływaniA przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2016.05.30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją - 2015.10.19

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej - 2015.10.02

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" - 2015.09.18

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - zawiadamia się że zostało wydane postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczengo. - 2015.07.24

Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy między Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego? w roku 2014 r. - 2015.05.06

Ogłoszenie z dnia 22.04.2015 - Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji stwierdzającej że Powiat Mielecki nabył prawo własności nieruchomości w miejscowości Jamy działka 719 - 2015.04.27

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.23

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanej budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego - 2015.03.06 Raport składowisko wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości o planowanym rozpoczęciu budowy odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - planowana realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultowania treści "Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
Projekt programu w załączeniu.
Wnioski i uwagi proszę składać do Doradcy Wójta Michała Deptuły (p.15) lub mailowo na adres doradca@wadowicegorne.pl
OSTATNIM DNIEM KONSULTACJI JEST DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2014r.- 2014.10.16
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Zgórsko I zabezpieczenie wałów potoku Zgórsko na dł. 4km" - 2014.09.09

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że wszczęto procedurę zgodności projektu "Nowy Breń I, etap 2 -modernizacja, zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na dł 4 km" - 2014.09.09

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - strategia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej - 2014.04.29

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości że można zapoznać się z dokumentacją planowanej inwestycji - nowe źródło energii jądrowej w Jaslovskie Bohunice - 2014.04.17

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach - 2014.02.06

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne ?CENTRUM? - 2013.10.15

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego - postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko - 2013.05.28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn.: ?Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAYYS, a.s., w Jaslovskich Bohunicach". - 2013.02.13

Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie: podziału Gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2012.12.21

Obwieszczenie Wójta Gminy - na podstawie Zarządzenia Nr 225/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach poniżej wymienionych projektów uchwał związanych z gospodarką odpadami
Załączniki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oddziaływania transgranicznego

Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Zamieszczono dnia 2012.11.07

Uchwała XXIII/123/2012 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wadowice Górne na nowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- wyłożenie do publicznego wglądu dnia 2012.09.21

Ogłoszenie Wójta Gminy Wadowice Górne o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - rekreacyjnej w Grzybowie - 2012.05.02

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem i załącznikami

Ogłoszenie o upływającej kadencji ławników w sądach powszechnych

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej w Grzybowie

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wadowice Górne na lata 2010 ? 2013

Zaproszenie do składania ofert Usługi Integracji Społecznej przez nowopowstałe i powstające stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na terenie Gminy Wadowice GórneZmianie zasad rejestracji działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009r.

Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę ?jednego okienka?. Czytaj więcejWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2007-06-15

  Ilość odwiedzin: 11029